Voutsa, Maria C., Leonidas Hatzithomas, Eirini Tsichla, and Christina Boutsouki. 2022. “Face Reading the Emotions of Gelotophobes Toward Disparaging Humorous Advertising”. The European Journal of Humour Research 10 (3):88-112. https://doi.org/10.7592/EJHR.2022.10.3.631.